Odszkodowania za wypadki w rolnictwie.

Rolnicy podobnie jak kierowcy pojazdów objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Posiadają również obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości rolnych. Powoduje to, iż rolnicy stanowią grupę zawodową chronioną w zakresie szerszym niż przeciętna. Jeżeli na skutek wypadku rolnik wyrządzi szkodę osobie trzeciej – pracownikowi lub współzamieszkującej osobie bliskiej, osoby te mogą liczyć na zadośćuczynienie.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika można uzyskać, gdy szkody doznaje:

 • mieszkaniec gospodarstwa – dziecko, małżonek lub inna osoba bliska,
 • pracownik gospodarstwa z winy właściciela gospodarstwa lub innego pracownika,
 • sam właściciel gospodarstwa – z winy pracownika,
 • właściciel gospodarstwa na mieniu, np. na skutek zniszczenia lub spalenia plonów, zniszczenia budynków rolniczych.

Najczęściej prowadzone sprawy wypadków w rolnictwie:

 • wypadki z udziałem maszyn rolniczych,
 • urazy spowodowane podnoszeniem ciężarów o niedopuszczalnej normie,
 • zniszczenie budynków rolnych,
 • szkody spowodowane przez zwierzęta hodowlane (konie, bydło),
 • uszczerbki na zdrowiu spowodowane niewłaściwą obsługą maszyn i urządzeń.

Odszkodowanie w wyniku wypadku w rolnictwie obejmuje:

 • zadośćuczynienie za doznane szkody osobowe (psychiczne i fizyczne), a także zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby,
 • odszkodowanie z tytułu utraty dochodu,
 • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki,
 • renty alimentacyjne,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • zwrot kosztów zniszczonych rzeczy.

Ważne informacje

Kogo chroni ubezpieczenie OC rolnika?

Ubezpieczenie OC rolnika chroni oczywiście samego ubezpieczonego, który nie odpowiada finansowo za szkody, które wyrządził (odpowiedzialność karna jest zupełnie innym zagadnieniem). Osoby, które doznały szkody z winy jego działania lub zaniechania mogą liczyć na pełne odszkodowanie. Sam rolnik nie może uzyskać odszkodowania z własnej polisy OC, jeżeli szkodę wyrządził sobie sam.

Odpowiedzialność rolnika za zwierzęta gospodarskie

Rolnik ponosi odpowiedzialność także za zwierzęta, które wchodzą w skład gospodarstwa, takie jak:

 • konie,
 • bydło,
 • trzoda chlewna,
 • pies (jeżeli pełni funkcję w gospodarstwie, a nie jest utrzymywany ze względów hobbystycznych).

Szkody wywołane przez zwierzęta mogą również zostać pokryte przez ubezpieczenie OC rolnika, o ile szkoda powstała z winy ludzkiej, np. byk uciekł z zagrody, którą pracownik pozostawił otwartą lub bez zabezpieczeń.

Porozmawiajmy

W czym mogę Ci pomóc?

Wysoka jakość obsługi i indywidualne podejście to kamienie węgielne moich relacji z klientami. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania i wesprę w podjęciu odpowiednich kroków na drodze do uzyskania godnej rekompensaty poniesionych przez Ciebie strat.