Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy to temat powszechnie nam znany. W 2021 roku według danych z Głównego Urzędu Statystycznego prawie 69 tysięcy osób uległo wypadkom podczas pracy. Może Ty sam uległeś kiedyś takiemu wypadkowi lub ktoś z Twojego bliskiego otoczenia ucierpiał w miejscu pracy? Jeżeli tak, to należy Ci się odszkodowanie za doznaną krzywdę.

Do wypadków przy pracy zalicza się wypadki na budowach, w górnictwie, w rolnictwie czy w halach produkcyjnych. O odszkodowanie ubiegać się mogą także Polacy, którzy ulegli wypadkowi poza granicami naszego kraju.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie należy się osobom w następujących przypadkach, gdy:

  • wypadek spowodowany był brakiem odpowiedniego przeszkolenia,
  • pracownik nie posiadał odpowiednich środków ochrony (kask, buty, okulary, ubranie),
  • wypadek spowodował inny pracownik,
  • poszkodowany pracował na niesprawnych maszynach lub urządzeniach,
  • poszkodowany wykonywał pracę na stanowisku, do którego przeznaczonych powinno być 2 pracowników.

Co obejmuje odszkodowanie?

W ramach szkody poszkodowana osoba może wnosić o pokrycie wszelkiego rodzaju szkód zdefiniowanych w kodeksie cywilnym, a są to:

  • zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie,
  • zadośćuczynienie dla bliskich w przypadku śmierci pracownika,
  • koszty leczenia, opieki i rehabilitacji,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • utracone dochody.

Na co warto zwrócić uwagę?

W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy poszkodowany ma prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskać odszkodowanie z ZUS lub KRUS. Może się również ubiegać o zadośćuczynienie od pracodawcy za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne po wypadku. Odszkodowanie to jest o wiele wyższe niż świadczenie z ZUS lub KRUS, dlatego warto o nie walczyć.

Ubezpieczeni w ZUS, którzy ulegli wypadkowi mogą ubiegać się o odszkodowanie z ZUS. W tym celu do dochodzenia odszkodowania niezbędne są dokumenty z przebiegu leczenia oraz dokumenty stwierdzające wypadek: karta wypadku lub protokół BHP.

Jeżeli do wypadku doszło z winy pracodawcy lub innego pracownika, poszkodowany może dodatkowo ubiegać się o odszkodowania z polisy OC pracodawcy. Świadczenie takie ma charakter uzupełniający wobec odszkodowania z ZUS i powinno w pełni pokryć pozostałe szkody pracownika – zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Porozmawiajmy

W czym mogę Ci pomóc?

Wysoka jakość obsługi i indywidualne podejście to kamienie węgielne moich relacji z klientami. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania i wesprę w podjęciu odpowiednich kroków na drodze do uzyskania godnej rekompensaty poniesionych przez Ciebie strat.