Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby.

Każda śmierć członka rodziny zawsze wiąże się z ogromny bólem, cierpieniem i poczuciem pustki. Niespodziewana śmierć bliskiej osoby negatywnie odbija się również na psychice najbliższych. Często w wyniku śmierci bliskiej osoby pogarsza się także sytuacja materialna członków najbliższej rodziny – szczególnie gdy zmarły był jej jedynym bądź głównym żywicielem.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Kodeks cywilny jednoznacznie określa komu przysługuje prawo do odszkodowania za śmierć bliskiej osoby. Są to w pierwszej kolejności najbliżsi członkowie rodziny, np.:

 • współmałżonek,
 • dzieci,
 • wnukowie,
 • rodzice i rodzeństwo.

Jednakże ze względu na brak sztywnej definicji, termin „najbliżsi członkowie rodziny” można rozumieć nieco szerzej. Dlatego też podczas postępowania nie wyklucza się osób, których nie łączyły biologiczne lub prawne więzi ze zmarłym. Pozwala to uwzględnić konkubentów, macochy, ojczymów oraz przyrodnich braci i siostry – warunkiem jest pozostawanie w bardzo bliskich i zażyłych relacjach ze zmarłą osobą.

Co obejmuje odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Odszkodowanie obejmuje:

 • wyrównanie strat materialnych poniesionych przez bliskich zmarłego z powodu jego śmierci, np. utrata dochodu zmarłego stanowiącego jego wkład w utrzymanie gospodarstwa domowego lub poszczególnych osób wnioskujących,
 • pomoc w wychowaniu dzieci,
 • koszty poniesione z tytułu pogorszenia zdrowia wskutek odejścia zmarłego.

Natomiast zadośćuczynienie to świadczenie, które ma na celu złagodzić różnego rodzaju cierpienia o charakterze emocjonalnym wskutek negatywnych przeżyć takich jak:

 • pogorszenie sytuacji życiowej i finansowej,
 • zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny,
 • poczucie bólu, tęsknoty, osamotnienia i żalu rodziny,
 • cierpienie i pogorszenie zdrowia psychicznego w następstwie śmierci osoby bliskiej.

Ważne informacje

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

Kodeks cywilny nie zawiera konkretnych wytycznych, na których można by oprzeć wyliczenia. Wypracowano jednak pewien zbiór przesłanek, którymi kierują się towarzystwa ubezpieczeniowe, a także sądy (w razie konieczności), próbując wyliczyć stratę poniesioną przez otoczenie zmarłego. Są to między innymi:

 • funkcja, jaką poszkodowany pełnił wśród najbliższych – czy była to np. osoba samotnie wychowująca dzieci lub zapewniająca większość dochodów w gospodarstwie domowym,
 • jak wielką krzywdę wyrządziła strata – osoby szczególnie blisko związane z poszkodowanym mogą np. popaść w depresję lub mieć myśli samobójcze, co przyczynia się do znacznego cierpienia zarówno ich samych jak i otoczenia,
 • pokrewieństwo łączące daną osobę z poszkodowanym.

Śmierć dziecka lub małżonka

W przypadku śmierci dziecka lub małżonka, bierze się pod uwagę również inne kryteria niż w przypadku utraty innych członków rodziny. Śmierć dziecka jest wyjątkowo bolesna dla rodziców, co jest brane pod uwagę w toku sprawy. Rozpatruje się także fakt, że została im odebrana możliwość uczestniczenia w rozwoju ich dziecka.
Jeśli rozpatruje się śmierć współmałżonka, wówczas bierze się przede wszystkim pod uwagę zerwanie więzi rodzinnych w wymiarze osamotnienia. Osamotnienie może mieć zarówno wymiar prywatny i emocjonalny, lecz także czysto praktyczny w postaci zwiększonych trudności przy wychowywaniu dzieci samemu.

Jak długo można ubiegać się o odszkodowanie?

Utrata członka rodziny jest bardzo ciężkim doznaniem, którego skutki mogą ciągnąć się przez wyjątkowo długi czas. Doznane traumy i bardzo nadwątlone zdrowie psychiczne niejednokrotnie sprawiają, że najbliższe otoczenie zmarłego nie jest w stanie zmierzyć się z wyczerpującymi negocjacjami z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Polskie prawo przewiduje termin 3 lat, w ciągu którego bliscy mają czas, aby sformułować i złożyć swoje roszczenia. Czas ten liczony jest od momentu, w którym dowiedzieli się o stracie bliskiej osoby.

Jeżeli natomiast zgon nastąpił w wyniku przestępstwa, wspomniany okres wynosi 20 lat od dnia popełnienia czynu. Oznacza to, że w przypadku niektórych wypadków samochodowych, które zakończyły się zgonem, członkowie rodziny zmarłego mają bardzo dużo czasu na sformułowanie swoich roszczeń.

Porozmawiajmy

W czym mogę Ci pomóc?

Wysoka jakość obsługi i indywidualne podejście to kamienie węgielne moich relacji z klientami. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania i wesprę w podjęciu odpowiednich kroków na drodze do uzyskania godnej rekompensaty poniesionych przez Ciebie strat.