Odszkodowania za błędy medyczne.

Od wielu lat na rzecz poszkodowanych uzyskujemy właściwe odszkodowania. Pomagamy poszkodowanym oferując:

 • skuteczne zgłaszanie szkody do ubezpieczyciela placówki medycznej,
 • podwyższenie otrzymanej już kwoty odszkodowania,
 • pomoc po odmowie odszkodowania.

Do kogo zgłaszamy szkodę w wyniku błędu medycznego?

Z roszczeniem występuje się do placówki medycznej, a dokładniej do ubezpieczyciela tej placówki. Placówka jest zobowiązana do posiadania polisy OC. Jej zakres można porównać do klasycznej polisy OC.

Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc w gromadzeniu dokumentacji oraz reprezentowanie poszkodowanego w sporze z ubezpieczycielem (lub szpitalem) na drodze polubownej. Gdy etap ten nie przynosi oczekiwanego rezultatu, ma miejsce drugi etap, czyli droga sądowa. Wówczas zapewniamy obsługę prawną w sądzie. Nie występujemy z roszczeniami przeciwko pracownikom służb medycznych, a jedynie przeciwko ubezpieczycielowi placówki lub gdy polisa OC nie jest wystarczająca – przeciwko placówce medycznej.

Czym jest błąd medyczny ?

Błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie pracownika placówki świadczącej pomoc medyczną, które doprowadziły do szkody na osobie. Wynikiem błędu medycznego, powstałego wskutek interwencji lekarza jest pogorszenie stanu zdrowia, uszkodzenie ciała lub śmierć.

By móc rozpocząć procedurę dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne, należy zgromadzić niezbędną i kompletną dokumentację medyczną, na którą powinna się składać: historia choroby, opinie specjalistów oraz opis zdarzenia sporządzony przez samego poszkodowanego. Na tej podstawie i z pomocą konsultantów, ustalamy odpowiedzialność placówki, w imieniu poszkodowanego formułujemy roszczenie i kierujemy go do odpowiedzialnego za szkodę ubezpieczyciela. Jeżeli z dokumentacji nie wynikają nieprawidłowości oraz nie ma negatywnych skutków na zdrowiu – może nie być podstaw do roszczeń odszkodowawczych. Sytuacja, w której brak jest dokumentacji potwierdzającej błąd medyczny jest niestety częsta. Warto zatem zadbać o gromadzenie dokumentacji na każdym etapie leczenia w placówce medycznej.

Po etapie polubownym kierujemy sprawę do sądu. Po zgromadzeniu pozostałej dokumentacji, ponownej analizie, doprowadzamy do spotkania z poszkodowanym. Omawiamy strategię, szacujemy ryzyko, sporządzamy dodatkową dokumentację opisową itd. Proces sądowy trwa często bardzo długo, więc poszkodowany musi uzbroić się w cierpliwość. Ponieważ to walka o duże dodatkowe środki na leczenie, opiekę, sprzęt niezbędny do funkcjonowania lub środki na życie – warto podjąć wyzwanie.

W ramach obsługi szkód za błędy medyczne oferujemy:

 • spotkanie z osobą poszkodowaną lub rodziną poszkodowanego,
 • pomoc przy gromadzeniu dokumentacji,
 • konsultację w oparciu o przekazane dokumenty,
 • opinię prawną wraz z oceną powodzenia,
 • stały kontakt klienta z opiekunem,
 • postępowanie polubowne i sądowe,
 • pełną obsługę prawną radcy prawnego/adwokata – pełnomocnika,
 • doświadczenie w prowadzeniu o odszkodowania za błędy medyczne.
Porozmawiajmy

W czym mogę Ci pomóc?

Wysoka jakość obsługi i indywidualne podejście to kamienie węgielne moich relacji z klientami. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania i wesprę w podjęciu odpowiednich kroków na drodze do uzyskania godnej rekompensaty poniesionych przez Ciebie strat.